FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
El període d'inscripció s'obrirà el 15/04
Període d'inscripció:
del  dimecres 15 d’abril 2020
fins el  divendres 12 de juny 2020
del  dimarts 29 de setembre 2020  fins el  dimarts 08 de juny 2021

29 de Setembre 2020 - 8 de Juny 2021

il·limitades

Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.
Campus Bellvitge. Edifici aulari. C/ Feixa Llarga s/n 08907. L’Hospitalet
de Llobregat.

3250 €

Descripció

Organitza
Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de
l’Escola d’Infermeria Universitat de Barcelona.
Objectiu del Curs
Proporcionar al professional d’infermeria coneixements específics
que li permetin administrar cures infermeres a malalts amb
problemes cardiològics i/o vasculars en l’àmbit de l’atenció primària,
hospitalària i extrahospitalària.
 

Objectius

Proporcionar al professional d’infermeria coneixements específics
que li permetin administrar cures infermeres a malalts amb
problemes cardiològics i/o vasculars en l’àmbit de l’atenció primària,
hospitalària i extrahospitalària.

Comentaris

La Universitat de Barcelona expedirà un diploma de Màster en
Atenció d’Infermeria al Malalt Cardiovascular a l’alumnat que
hagi superat les diferents avaluacions i complert els requisits
d’assistència.
Crèdits / Lloc: 60 crèdits ECTS.
Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril.lació Externa
Automàtica (DEA), més Suport Vital Avançat (SVA), d’acord
amb les recomanacions de l’European Resuscitation Council
(E.R.C.). Crèdits reconeguts pel Consell Català de la Formació
Continuada de les Professions Sanitàries.

Adreçat a

Diplomats/des i graduats/des en Infermeria interessats en les
cures al malalt cardiovascular en les seves vessants preventiva,
assistencial i rehabilitadora. Tant d’unitats d’hospitalització
com d’urgències, crítics i/o emergències.