Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Inscripció tancada
El període d'inscripcions està tancat.
del  dilluns 14 d’octubre 2019  fins el  dimecres 06 de novembre 2019

14, 16, 21, 23,28, 30 d’octubre, 4 i 6 de novembre de 2019

de 9,30 a 13,30 hores

Aules COIB, c/ Pujades, 350 (Barcelona)

900705705
Import per a Col·legiades
64 €
Import per a Col·legiades Si Associades
54,4 €
Import per a No Col·legiades
192 €
Import per a No Col·legiades Si Associades
163,2 €
Objectius

Objectius generals

Fomentar l’accés al sistema de salut en igualtat de condicions, que la societat oient majoritària, a les persones sordes en general i a les persones sordes signats, en particular. Proporcionar eines per potenciar la capacitat comunicativa d’infermeria amb persones sordes. Adquirir nocions bàsiques en Llengua de Signes Catalana per poder comunicar-se amb persones sordes signants.

Objectius específics

Conèixer les particularitats de les persones sordes, en general, i de les persones sordes signants, en particular. Conèixer les particularitats i característiques de la Comunitat Sorda. Introduir a les infermeres en el món visual de la comunicació. Desenvolupar la capacitat d’expressió i l’habilitat per interaccionar en diferents situacions amb persones sordes. Adquirir  nocions bàsiques de comprensió i expressió en LSC per a facilitar la comunicació amb les persones sordes signants i així trencar barreres comunicatives. Fer servir lèxic bàsic sobre salut/malaltia en LSC per poder utilitzar en la seva atenció i cures amb persones sordes signants, i així trencar barreres comunicatives i incrementa la qualitat de les cures.

Contingut

Què és la sordesa: visió biomèdica. Classificacions. Repercussions de la deprivació comunicativa en les persones sordes. Persones sordes signants i Comunitat Sorda: visió socio-cultural-lingüística. Característiques socio-culturals de la Comunitat Sorda: sentiment identitari; construcció del sentiment identitari i de comunitat; la importància de l’educació bilingüe en la Comunitat Sorda; moviment associatiu com agent de canvi social; etc. Llengua de Signes, com a tret identitari primordial de la Comunitat Sorda. Recursos comunicatius en l'atenció a les persones sordes. Persones sordes i Comunitat sorda i interacció amb el sistema de salut. Barreres en el accés al sistema de salut: comunicatives i lingüístiques; actitudinals; accés a la informació; adequació/accessibilitat dels serveis de salut; en la presa de decisions autònomes; etc. Conseqüències de les barreres i la comunicació fallida. Aspectes facilitadors en l’accés al sistema de salut: adequació/accessibilitat materials divulgatius; adequació/accessibilitat dels serveis; coneixements i actituds dels professionals de salut. La Llengua de Signes Catalana. La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes. L'expressió corporal. L'expressió facial. Atenció i discriminació visual. Terminologia i gramàtica general de la LSC. Inici de la conversa: salutacions i presentacions. Les fórmules de cortesia: peticions, disculpes i agraïments. L’alfabet dactilològic i expressions diàries en llengua de signes. El nom. El signe identificatiu. La informació personal. Descripció física de les persones. Descripció dels estats d’ànim. Informació personal. El temps: cronològic, físic i lingüístic. El temps cronològic (dies de la setmana, mesos de l’any, hores). El temps físic. El temps lingüístic (marques temporals, línia temporal en el discurs). Vocabulari específic de l’àmbit sanitari. Vocabulari de l’àmbit sanitari. Expressions específiques de l’àmbit sanitari. Simular situacions de situacions específiques sanitàries. Simulació de situacions d’urgència i emergències que puguin sorgir. Formes de comunicar-se i expressió corporal.

Codi curs
001/19-20
Docents

Eva Gómez, Dolors Rodríguez, infermeres i  Professor/a de FESOCA

Comentaris

Es sol·licitarà l’acreditació al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Material a portar

Bata d’infermera.