Aquest servei t'ofereix suport i orientació per desenvolupar l’exercici professional de manera autònoma i oferir, des de l’emprenedoria, activitats per tenir cura de les persones. 

Des d'aquesta assessoria t'oferim

  • Informem, donem suport i acompanyem aquelles infermeres i infermers que exerciu la professió com a autònoms. 
  • Facilitem formació específica per a fer-ho possible.

Com contactar?

Montserrat Bayego, infermera responsable de l’Àrea d’Exercici Lliure.
Horari:  dimecres de 9 a 14 hores. Cal cita prèvia.
També pots fer-ho trucant al telèfon gratuït d’atenció col·legial, el 900 705 705. 
 

Avís legal

Des de la publicació de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a l’adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, els col·legis professionals no poden orientar, establir ni recomanar els honoraris a rebre pels serveis prestats; tal i com diu en el seu article 14 del capítol III de Serveis professionals.

«Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios.

Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la Disposición adicional cuarta.»

Pots consultar el text sencer de la llei