FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

La Comissió de Docència és un grup de treball, constituït per infermeres que treballen en l'àmbit docent, amb el principal objectiu de consolidar la funció docent i educadora infermera indefectible en qualsevol del seus àmbits. Així com respondre a demandes, inquietuds, necessitats i problemàtiques específiques en aquest camp, fomentant i recolzant la bona pràctica docent per al creixement com a professió.
La docència és una competència fonamental que desenvolupem en la pràctica professional les infermeres i infermers. La formació a futurs professionals recau en més del 50% en professionals infermers, que ho fan en l’àmbit universitari però també en cicles formatius de grau mitja o de grau superior.
En infermeria, la pràctica clínica representa el nucli en el que adquireix significat les pràctiques docent, gestora i investigadora de les infermeres i infermers. És des de aquesta concepció amplia que cal entendre la pràctica docent: com un conjunt d’activitats que les infermeres i infermers desenvolupen per arribar a objectius com ensenyar a persones, famílies i comunitats amb la finalitat que assoleixin el més alt nivell de salut possible alhora que ho fem formant a futurs professionals.
És de tota evidencia, que en tant que professió reconeguda com a tal, tenim la responsabilitat de formar als futurs professionals en tots els nivells: bàsic, especialitzat, superior i formació continua. Com també col·laborem en la formació d’altres professionals de l’equip de salut.
I des de la pràctica clínica, responsabilitzant-nos de les activitats que l’estudiant realitza durant el seu aprenentatge a les estades clíniques i adequant les intervencions que realitza al seu nivell de competència.

Les línies estratègiques que es desenvolupen des de la comissió són:

  • Contribució a la consolidació de les places docents universitàries, cicles formatius i formació continuada
  • Obrir el debat sobre teories infermeres que sustenten la pràctica professional
  • Impulsar el debat sobre els llenguatges infermers que s’utilitzen en l’actualitat en els centres assistencials.
  • Contribuir a definir el paper de la Professora/r a les pràctiques assistencials
  • Visualitzar l’aplicabilitat de les Tesis Doctorals
  • Empoderar amb eines docents de la infermera asistencial com a tutor d'estudiants
  • Vetllar per la correcta imatge de la professió en la societat.

 

Coneix els integrants de la comissió