14 de setembre de 2021

Fomentar i promoure la investigació en els professionals de la infermeria.

Els Premis es concediran a treballs de recerca d'Infermeria originals i inèdits escrits en llengua castellana, presentats per Col·legiats d'àmbit nacional.

No seran objecte d'aquests premis els treballs subvencionats per altres entitats científiques o comercials, treballs fi de grau, de fi de màster o tesis doctorals presentades amb aquesta finalitat.

S'estableixen tres modalitats de premi:

  • un primer premi per als treballs de recerca finalitzats que hagin suposat una transferència per a la salut de la població i signifiquin una millora en les cures de salut,
  • un segon premi per a un projecte de recerca l'investigador principal sigui un professional d'infermeria
  • un tercer premi correspondrà a un Accèssit denominat "Infermeria Jove", que s'atorgarà a la feina de recerca original i inèdit presentat amb aquesta finalitat a l'Certamen per professionals d'infermeria col·legiats de Granada, que haguessin acabat els estudis universitaris fins a quatre anys anteriors a la present convocatòria, havent d'acreditar l'any de finalització dels estudis d'infermeria.

Un mateix treball només es podrà presentar a un dels premis. En el cas de presentar per al "Accèssit Infermeria Jove", s'haurà de fer constar expressament el lema: "XII Premi Nacional d'Infermeria Juan Ciutat de Granada. Accèssit Infermeria Jove ".

L'autor o primer signant de cada treball ha de presentar juntament amb la documentació establerta en aquestes bases, una declaració jurada que el treball és original i inèdit i no ha estat finançat anteriorment.

La dotació econòmica serà de 3.000 € * per al treball premiat en primer lloc; 2.000 € * per al premiat en segon lloc i 1.000 € * per al premiat al Accèssit Infermeria Jove.

El primer premi es lliurarà en l'acte de lliurament d'aquests premis.
El segon premi d'investigació tindrà una dotació mínima de 1.500 € i màxima de 2.000 €, que es distribuiran de la següent manera:

  • Un primer pagament de 1.000 € que es percebrà automàticament amb la concessió de el premi.
  • Un segon pagament de 500 € que es percebrà al lliurament de la memòria de la feina d'investigació realitzat.

Una gratificació addicional per un import màxim de 500 € per a aquells el treball hagi estat publicat o acceptat per a la seva publicació en una revista o un altre mitjà editorial de reconegut prestigi. Per percebre aquesta gratificació, hauran de remetre a l'CODEGRA en un termini màxim de 18 mesos des de la concessió de el premi, una còpia de la publicació o de el document d'acceptació del seu treball. A les publicacions caldrà fer esment a l'apartat d'agraïments que l'article ha estat possible gràcies al finançament de l'I Col·legi Oficial d'Infermeria de Granada.
El premi Accèssit Infermeria Jove es lliurarà en l'acte de lliurament d'aquests premis.

* La dotació econòmica està subjecta a retenció fiscal.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Podran optar a aquest els treballs presentats fins al 30 de setembre de 2021.

PRESENTACIÓ: Els treballs que optin a aquest Certamen hauran de ser presentats a través del formulari habilitat a aquest efecte. Pots accedir a través de l'enllaç previst a l'inici de estasmismas bases.

La presentació dels mateixos ha de contenir els següents arxius:

Arxiu 1. Resum de no més de 500 paraules de la feina presentat.
Arxiu 2. Text complet de la feina, sense contenir noms o qualsevol altra dada que pugui permetre la identificació de la seva autoria o de les possibles persones objecte de l'estudi. Com a única referència externa el treball podrà portar, si així es desitja, un pseudònim per personalitzar-lo.
Arxiu 3. Un document en què constaran les dades de la / es persona / es autores (nom i cognoms, domicili complet actual, centre i lloc de treball, telèfon / s de contacte i e-mail). Juntament amb el certificat de col·legiació actualitzat.

Només podran concórrer professionals en possessió de el Títol de Diplomat o Grau en Infermeria, que es trobin col·legiats en qualsevol dels col·legis d'el Territori Nacional.

Els premis podran quedar deserts.

Els concursants, pel simple fet de participar en la Convocatòria, renuncien a tota classe d'acció judicial o extrajudicial contra la decisió de l'Jurat, que serà inapel·lable.

Per accedir a tota la informació clica aquí